ទីតាំងការិយាល័យកណ្ដាល

ក្រុមហ៊ុន រ៉ាឆាឈូរត់ ចំកាត់

ទីតាំងការិយាល័យកណ្ដាល
អគារ ខេ.អេស.អិល. ថៅវ័រ ជាន់ទី ២០ បន្ទាប់ ៥០៣
ផ្លូវស៊្រីអយុតថាយ៉ា សង្កាត់ធ្នុនផាយ៉ាថៃ ខ័ណ្ឌរ៉ាតថេវី បាងកក ១០៤០០
ទូរសព្ទលេខ ០២ ៦៤២ ៦២១០
ទូរសារ ០២ ៦៤២ ៦២២០
អ៊ីមែល : msg-racha@kslgroup.com
ម៉ោងធ្វើការៈ ច័ន្ទ ដល់ សុក្រ ០៨.៣០ ព្រឹក - ១៧.០០ ល្ងាច

រោងចក្រ
ផ្ទះលេខ ១៥ ភូមិ ១៧ ផ្លូវសែងឈូតូ ឃុំថាផា
ស្រុកបានពោង ខេត្តរ៉ាតបុរី ៧០១១០
ទូរសព្ទ: ០៣២-៧៤៣-២២៤-៦   
ទូរសារ: ០៣២-៧៤៣-២២៣
ម៉ោងធ្វើការៈ ច័ន្ទ ដល់ សុក្រ ០៨.០០ ព្រឹក - ១៧.០០ ល្ងាច

ទាក់ទងយើងខ្ញុំ

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

ទីតាំងការិយាល័យកណ្ដាល

ទីតាំងរោងចក្រ

ក្រុមហ៊ុន រ៉ាឆាឈូរត់ ចំកាត់

អគារ ខេ.អេស.អិល. ថៅវ័រ ជាន់ទី ២០
បន្ទាប់ ៥០៣ ផ្លូវស៊្រីអយុតថាយ៉ា
សង្កាត់ធ្នុនផាយ៉ាថៃ ខ័ណ្ឌរ៉ាតថេវី
បាងកក ១០៤០០

ទូរសព្ទលេខ: ០២ ៦៤២ ៦២១០
ទូរសារ: ០២ ៦៤២ ៦២២០
អ៊ីមែល: msg-racha@kslgroup.com

រោងចក្រ

ផ្ទះលេខ ១៥ ភូមិ ១៧ ផ្លូវសែងឈូតូ
ឃុំថាផា ស្រុកបានពោង
ខេត្តរ៉ាតបុរី ៧០១១០

ទូរសព្ទ: ០៣២-៧៤៣-២២៤-៦   
ទូរសារ: ០៣២-៧៤៣-២២៣

Social